Sociaal Bergeijk

De Lokale Partij Bergeijk gaat uit van de zelfredzaamheid van onze inwoners. Er zijn echter inwoners die het op enig moment niet redden en ondersteuning nodig hebben. Voor deze inwoners moet de gemeente ook klaar staan om te helpen, waarbij het uitgangspunt moet zijn dat dit waar mogelijk tijdelijk is. Iedere inwoner telt en doet mee in Bergeijk. Deze ondersteuning kunnen we niet alleen bieden, daarom werken we in de Kempen samen en de Lokale Partij Bergeijk steunt dit en ziet dat dit meerwaarde heeft voor Bergeijk.

Toch maakt de Lokale Partij Bergeijk zich zorgen dat de invloed van de gemeenteraad op het beleid marginaal wordt. De Lokale Partij Bergeijk wil graag meer aan de voorkant van beleidsvorming sturen. Alleen dan kunnen wij de belangen van onze inwoners goed behartigen. Intensiever dan alleen de adviesfunctie van de Adviesraad Sociaal Domein. De Lokale Partij Bergeijk pleit er daarom voor om de gemeenteraad ‘aan de voorkant’ van beleidsvorming te betrekken. Dit om de inbreng van Bergeijk in de Kempen te kunnen sturen. Versterking van de ambtelijke organisatie is essentieel om wethouder en gemeenteraad van Bergeijk beter te ondersteunen. Binnen het gemeentelijk beleid is er te weinig aandacht voor de jeugd van, zeg maar 13 tot 18 jaar. Deze groep maakt uiteindelijk de opstap naar de volwassenheid. Er is voor deze leeftijdsgroep echter weinig te beleven in Bergeijk, laat staan dat ze betrokken en of gehoord worden.

Speciale aandachtspunten voor de Lokale Partij Bergeijk zijn:

  • Het omzien naar alleenstaanden. Jong en oud.
  • Ouderen die specifieke ondersteuning nodig hebben.
  • Zorgvragen eenvoudig en dichtbij. Zorgloket in ons eigen gemeentehuis.
  • Huisbezoeken zijn bij veel zorgvragen van groot belang.
  • Woon/Zorgcentra uitbreiden en waar nodig vernieuwen. Dit in nauwe samenspraak met de ouderen, zodat men de ‘oude’ woning graag verlaat voor een huisvesting in een zorgcentrum.
  • Gemeentelijk minimabeleid beperken om de ‘armoedeval’ zo klein mogelijk te houden. Zo veel mogelijk richten op de kinderen.
  • Ondersteuning van inwoners met een laag inkomen zoveel mogelijk in de vorm van voorzieningen.
  • Jeugdzorg versterken door meer expertise in onze gemeentelijke organisatie. Ga uit van de ‘drieslag’ : Vroegtijdige signalering, persoonlijk handelingsplan en snelle uitvoering. De huidige structuren zijn goed maar nog te bureaucratisch en daardoor traag. Meer financiële armslag kan helpen als we maar niet investeren in structuren maar in mensen! Alleen directe contacten met jongeren en hun verzorgers kunnen veranderingen te weeg brengen. Het jongerenwerk moeten we opnieuw bekijken binnen de uitgebreide verantwoordelijkheden van de gemeente op het gebied van jeugdzorg. Let wel de Lokale Partij Bergeijk denkt hier juist aan het versterken en uitbreiden van het jongerenwerk.