Besturen in Bergeijk

De inwoners van Bergeijk kiezen de 17 leden van de gemeenteraad, het hoogste politieke orgaan van onze gemeente. De gemeenteraadsleden van de Lokale Partij Bergeijk zetten zich de komende vier jaar opnieuw in om deze verantwoordelijkheid en het gegeven vertrouwen waar te maken. Lokaal als uitgangspunt, transparant in onze standpunten en samen met de inwoners onze gemeente nog mooier maken en een vangnet zijn voor eenieder die op enig moment ondersteuning nodig heeft.

De gemeenteraad moet meer ‘VOORAF’ betrokken worden bij het voorbereiden van beleid. Niet alleen door het college voorbereide besluiten aannemen of afwijzen. Meer discussie om richting te geven aan voorstellen. Het vragen om keuzes in voorgelegde besluiten. Dorps- en kernraden in een vroeg stadium betrekken bij belangrijke besluiten in het algemeen belang van onze gemeente. Graag gaan wij in discussie om nieuwe methoden te vinden om onze inwoners meer te betrekken bij beleid en ook bij uitvoering van beleid.

Het betrekken van belanghebbenden moet transparanter door openbare verslaglegging en verantwoording. De inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten met elkaar in evenwicht zijn. Dus nieuw beleid zal voornamelijk plaats vinden door het stellen van prioriteiten en herverdelen van bestaande middelen. De huidige reserves van de gemeente bieden ruimte voor investeringen op het terrein van wonen, klimaat en sport. Wij willen meer inzicht en discussie over nut en noodzaak van digitalisering, zeker gezien de alsmaar oplopende kosten. Meerwaarde voor inwoners, gemeenteraad en gemeentelijke organisatie zijn de ijkpunten bij digitalisering en moeten kosten rechtvaardigen.

De Lokale Partij Bergeijk zou graag de ombudsfunctie stevig willen verankeren naast alle formele mogelijkheden voor klachten.

Het aantal externen in de gemeentelijke organisatie moet fors worden verlaagd. Dit door de eigen organisatie te versterken en bij grotere projecten medewerkers boven de bestaande formatie in eigen dienst te nemen. Als we het werken bij de gemeente Bergeijk nog aantrekkelijker maken, moet dit lukken.