Lokale Partij Bergeijk wil gebiedsgerichte aanpak samen met boeren

In de gemeenteraadsvergadering van 7 juli is mede op initiatief van de LPB een motie aangenomen om als gemeente nog actiever de boeren te ondersteunen. Niet alleen door “met woorden” achter de boeren te staan maar “met daden” de boeren te ondersteunen om een maximale bijdrage te leveren aan de stikstofreductie.

Niet op basis van een dictaat van bovenaf maar op basis van een dialoog en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen die passen bij een lange termijnperspectief voor de boer en een aantrekkelijk landschap en gezonde natuur in onze gemeente.

We zijn al jaren bezig met een transitie in de landbouw en dat heeft al geresulteerd in een forse afname van de stikstof uitstoot in de landbouw. Dat kan en moet nog verder voor een gezonde leefomgeving. Echter de presentatie van de plannen van het kabinet op 10 juni 2022 hebben een transitie veranderd in een stikstof crisis met de boer als zondebok en radicale oplossing door kaalslag op het platteland.

De LPB wil weer terug naar de transitieaanpak en van “onderop” de transitie vormgeven. Het verleden heeft geleerd dat dit de enige haalbare weg is.

De gemeente Bergeijk zal samen met de boeren en de provincie via gebiedsgerichte plannen in hoeverre een haalbare reductie van stikstof verder mogelijk is. Niet op basis van “simpel uitkopen” en de individuele boer benaderen. Juist samen naar oplossingen zoeken in het gebied of binnen de gemeente.

De gemeente kan bruggen slaan en oplossingen aandragen. De gemeente staat als lokale overheid het dichtst bij de boeren, ze kent ze stuk voor stuk. De gemeente heeft zelf vele gronden in bezit en kan eventueel ook snel schakelen met buurgemeenten. De gemeente kan haar pachtbeleid in dienst stellen van de boer en het niet alleen als inkomstenbron zien. De gemeente kan ook ondersteunen bij verplaatsing en omschakeling van veeteelt naar akkerbouw.

Waarom zou de gemeente dat doen? Simpel de gemeente heeft als taak haar inwoners te ondersteunen en ons buitengebied te beschermen, zowel natuur als landbouwgronden zijn daar van groot belang.

Als er goede gebiedsgerichte plannen liggen, plannen met een goed  lange termijn perspectief voor de boer, de gemeente en de natuur, dan kunnen we met kracht samen verder optrekken en zeggen: “genoeg is genoeg” en “goed is goed”. Nu de andere sectoren nog een bijdrage laten leveren aan de stikstof reductie.

De Lokale Partij Bergeijk blijft actief toezien op de uitvoering van de motie en staat altijd klaar als de boeren aandacht vragen, dit geldt uiteraard voor al onze inwoners.

 

Namens de fractie LPB

Arjan van der Hout

a.vanderhout@bergeijk.nl